ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ  (2019) 
ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਤਿਆਜ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ

(ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ)ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ

(ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ)

ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਤਿਆਜ਼Fiction/Short Stories


ISBN: 978-93-83296-68-2

Pakistani (Punjabi Short Stories)

by

Muhammad Imtiaz

H.No. 79, Ist Floor
Model Town, Phase 1, Bhatinda
Mob: +91 89680-62521

2019
Published by Lokgeet Parkashan
Printed & bound at Unistar Books Pvt. Ltd.
301, Industrial Area, Phase-9,
S.A.S. Nagar, Mohali-Chandigarh (India)
email: unistarbooks@gmail.com
website : www.unistarbooks.com
Ph. +91-172-5027427, 5027429, 4027552
©2019
Produced and bound in India
All righ reserved
This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior written consent in any form of binding or cover other than that in which is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser and without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means(electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of both the copyright owner and the above- mentioned publisher of this book

ਸਮਰਪਣ
ਮੇਰੀ ਮਰਹੂਮ ਮੰਮੀ (ਮਾਂ) ਤੇ ਬੇਬੇ (ਦਾਦੀ) ਨੂੰ,
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ


ਤਤਕਰਾ
1. ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 1
2. ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ 5
3. ਉਡਾਰੀ 9
4. ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ 12
5. ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ 19
6. ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋਅ 23
7. ਸਿਪਾਹੀ 28
8. ਗਵਾਚਿਆ ਡੱਡੂ 32
9. ਚਾਦਰ 35
10. ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ 39
11. ਤੁਰ੍ਹਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ 42
12. ਛੁਪਿਆ ਰੁਸਤਮ 46
13. ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ 49
14. ਰਿਕਸ਼ੇਵਾਲਾ 52
15. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਅਨ 54
16. ਟਿਪ 58
17. ਜਮੀਲਾਂ 62
18. ਨਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ 65
19. ਵਿਹਲ 69
20. ਕਲੋਨੀ 72
21. ਵਾਪਸੀ 74
22. ਹੱਥ ਦਾ ਛਾਲਾ 77