ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Indic Wikisource Proofreadthonਸੋਧੋ

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Indic Wikisource Proofreadthon II 2020ਸੋਧੋ

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it