ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਕੰਵਲ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਪੰਦਰਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।