"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/153" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ (2 ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
ਦੁਆਬੇ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਗਰ ।
इarचे र्मिप मानन डे लगठ। t
 
  +
ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਬਰ ਬੀ ਉਸੇ
ਦਾ ਬਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਬਰ ਬੀ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰੇ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਇਕ ਕੱਚ ਬਗ ਹੈ, HuLuuu uDuuDD DDDD DBLBL DD DBBD DkS uDu DDD थबी भमीड बिले टे अटचडाछ है। घमें उाल पन्न मै DS DLu uuuDuD D DuD uS OuuuD DDD D DDDD DDD
 
  +
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਇਕ ਕੱਚਾ ਬਗਲ ਹੈ,
DBDD DBD DttuD DBDuD Buu D DBDBDu DD DS S
 
  +
ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਭ ਥੀਹ ਬੁਰਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ
DD DDD D u uDuDDB Duu DDD uDD DuDL S DDD D BDD uuD DDBDB DDBD DDD DCS aD BDDLL DLDL पिननी हिछ भलाउाने उरूनीडर्भिध है मेच्चे लांबे बेड भीठे डोळ पेठरे ५ा इंडिभा, अडे छेड बेटे विल्या हिच् बचे धुरा भूटा लटे; 6तब लचाल रोके पठारू है मत्छा YD DuuDuuTS Luuu DT DD uuDDDDD S BDB बटौद्ध भिंड कनीष्ठ चैठे धाँटे जाळ ॥ • •
 
  +
ਪੱਕੀ ਮਸੀਤ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਹੈ। ਬਸੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੈ
* Perá Dínpanáh.
 
  +
ਘਰ, ਅਰ ਇਕ ਸੋ ਹੱਟ ਹੋਊ; ਅਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਪੱਕੀ
Du uDuuDu uDuS uTDD DD DS DD Du uS DDD D DD DD DBDD DDSLu uBD D DuuD DSLuuT uDuDDBD DuD DBuBD BD DBDDDkD DuuDDBu DDS uDD uD uDBD DD DDuD DDD DDDu uDYLuDuuD S uuDuD DuD
 
  +
ਗਲਾਫੀ ਖਾਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਕ ਖੂਹ ਛੁਟ ਕਈਆਂ ਕੋਹਾਂ ਤੀ-
• धंबा गालगाडी fला, भडे धुळवडे ब्रब fटब बछाघग्गरौ ॥
 
  +
ਕੁਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ
ambá. ਲੰਬਾ ਨਾਮੇ ਇਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਕੇਰੇ ਦੇ ਕਿਰੇ ਸਭਾटी बेज पै; 9चे छे जनाउ थल, अन चाउ मै जेट चमडी 守1 *डे पेप्लनटी, थलीलनटी, अष्ठ वाढुटी ५ठरू LDuuDuD DDDBD DDu DDDB DBLtuD DuuDu D DDB टा विला मसिष्ठ चीं भटठदाउ पै; अडे टिटिभाई मिप । R<noinclude></noinclude>
 
  +
ਤੇ ਅਗੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਪਠਾਣਾ ਕੋਲ ਸਾ; ਪਰ ੧੨੩੭ ਸਨ
 
  +
ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
2,049

edits