"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/144" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
→‎top: added category
(Text from Google OCR)
 
ਛੋ (→‎top: added category)
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 4: ਲਾਈਨ 4:
 
DD DuD D DDuD uuDuD DDD uu DuDuDuu uu लधरूपृष्ठ, ने डेटेडेटे ठाठ ज्ठ, éज धीfटमे वठ्ठपेठाल लगटे जल। अड़े जठ्ठ लाभे गठré टे भच fटब पवी चूके जठ धचळांटी घल् चॆष्टी स्टम गान्न चेज्ञी घाśज्ञी रै, निम DuD uDuDuDDBD DuuDu TDu D LDuD Duuu uDS DD ਇਹ ਬਉੜੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘੁ ਨੂਰਪੁਰੀਏ ਦੀ ਲਵਾਏ ਹੋਈ ਹੈ।
 
DD DuD D DDuD uuDuD DDD uu DuDuDuu uu लधरूपृष्ठ, ने डेटेडेटे ठाठ ज्ठ, éज धीfटमे वठ्ठपेठाल लगटे जल। अड़े जठ्ठ लाभे गठré टे भच fटब पवी चूके जठ धचळांटी घल् चॆष्टी स्टम गान्न चेज्ञी घाśज्ञी रै, निम DuD uDuDuDDBD DuuDu TDu D LDuD Duuu uDS DD ਇਹ ਬਉੜੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘੁ ਨੂਰਪੁਰੀਏ ਦੀ ਲਵਾਏ ਹੋਈ ਹੈ।
 
THis Fou RTE, OB CELANTABILIT DoAB. DDDD DuTSBD Duuku S uuDu D DuHHBDDD DBD Lu ਰਿਆਉ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਗਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਨੂੰ ਵਰਿLLHDD uDuu uuD LHHCDD DBL SYD DuuLDD DDD DDDS L0Luuu uu DuuDuDu D DuDD DD DDDSDDuD D uuS डीशन, औटबल्य भनव डेन्ड में'बेज पै, अडे छज्ञाई टा ਕੁਛ ਠਿਕਾਰ ਨਹੀਂ; ਕਿੰਉਕਿ ਆਖਨੂਰ ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਤੀਕੁਰ ਚDDD DDDDS uLuuu DDLDD DuD DHDDDBD DD DuDS LLgD ਸ਼ੇਰਕੋਣ ਦੇ ਰਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੇਹ ਹੈ ।
 
THis Fou RTE, OB CELANTABILIT DoAB. DDDD DuTSBD Duuku S uuDu D DuHHBDDD DBD Lu ਰਿਆਉ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਗਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਨੂੰ ਵਰਿLLHDD uDuu uuD LHHCDD DBL SYD DuuLDD DDD DDDS L0Luuu uu DuuDuDu D DuDD DD DDDSDDuD D uuS डीशन, औटबल्य भनव डेन्ड में'बेज पै, अडे छज्ञाई टा ਕੁਛ ਠਿਕਾਰ ਨਹੀਂ; ਕਿੰਉਕਿ ਆਖਨੂਰ ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਤੀਕੁਰ ਚDDD DDDDS uLuuu DDLDD DuD DHDDDBD DD DuDS LLgD ਸ਼ੇਰਕੋਣ ਦੇ ਰਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੇਹ ਹੈ ।
टिम द्वअवे देट टिबी पठगले जल, में मड़े लगेड डे
+
टिम द्वअवे देट टिबी पठगले जल, में मड़े लगेड डे<noinclude></noinclude>
  +
  +
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
64

edits