ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
੫੬

ਲੈਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਸੂਰ ਜੀ।

ਦੋਹਰਾ

ਹਿਸੇ ਇਸਕੇ ਚਾਰ ਹੈਂ ਪੈਹਲਾ ਦੀਆ ਛਪਾਏ। ਦੂਜਾ ਹਿਸਾ ਭੀ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਦੀਨਾ ਨਾਧ ਮਨਾਏ।

ਦੋਹਰਾ

ਸਾਉਨ ਮਿਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹਿਸਾ ਬੰਦ। ਸਾਲ ਉਨੀ ਸੌ ਤਰਾਨਵੇ ਬਿਕ੍ਰਮ ਮਾਨੇ ਹਿੰਦ॥


ਸਮਾਪਤ