ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

Page:A geographical description of the Panjab.pdf/130

ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


雷 ፃፃ8 दृश्याचे उच्ठ डे काठ । 赣 Y DDD DDDDBDD uuuLL DDuuuLL Du Lu DDDD DDD DDL DBBDBD DuDu DDB uuD uDuuDS Du DuDDD DuuD S S लिधाठी शल वी €चे ईगे ईंट ज्ठ। कचाव अलोभउटाँध है टिम मपिठ टी अवान्टी हिछ चज़्ड बेमम बीडी ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਬਗ ਅਰ ਫੁਹਾਰੇ ਅਰ ਹੋਦ ਅਤੇ €म घाश दिछ छलाप्टटी मी; प्ररू मडे ब्लङ वउवाट ले मिभा, भडे ठरण्ठ धी मव्र गटी रौ । fटम डे बारण्छा छिद्र Du uD DDuDDuHD DS DDu u uDDD LuCGDD LD DDD ठाé €uउ fष्टचउापीभाधास्ट पछिaा मा , Ibráhínáibád. SuSuDuuuDHDBDD LOBDD u uD uu BDDD SS S DBD DDu DDD DDD D DDuuBLSS OLu DDD DDY Du S Khoprá. चेuउा शुरूचैउग्ठ f५भा रौ' अणे घडघमचा मी । । SDuDu uuuuu uDD Du uuuDD DDgL ukLDS CDuDODBDDu DDD S S DDuDD tDDL BD DD DD DuDS LDu DDD DDD D DDDD DDD D tuuD DuuDu Du uDuDBD D L बब टिब पंबा विला पै ।

  • Sambariá. S SuDuDuDuDuDDBD DD D DD DDS LuuuD GBDuz YS DuDu uDu uD DDDS uGGBDBuDuBD D DD yDBD DD DS S DuuDu DDDD DDD uDu DuD D DuDS OuuD Y मै ग्ट अचाट पै, अठ पिंड डे अक्टठदाउ टिब धवा नगी ਕਿਲਾ ਉਚੇ ਜਿਹੇ ਟਿੱਥੇ ਉਪੁਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।