ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ

ਸਬ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ੧ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ

ਏਕ ਜਪਿ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹਿ


ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੜੀ

ਨੰਬਰ ੧

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ

ਕ੍ਰਿਤ

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗਿ: ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਮਈ ੧੯੨੫

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ

ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਐਡ ਸੰਨਜ਼,

ਮਾ: ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਬੁਕ ਏਜੰਸੀ,

ਬਾਜ਼ਾਹ ਭਰ ਜਾਲੰਧਰ ਸ਼ੈਹਰ

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ੧000]ਮੋਖ)