ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ

ਬੰਦੇ ਮਾਤ੍ਰਮ

ਤੁਮ ਕਿਸ ਕੇ ਪੂਤ ਕਹਾਤੇ ਹੋ
ਕਹਾਂ ਜਨਮ ਔਰ ਰਖਸ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ
ਏਹ ਕੈਸੀ ਗਫਲਤ ਛਾਈ ਹੈ
ਯਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਯਾ ਮੁਫਲਸ ਹੋ ਯਾ ਸੁਲਤਾਨ
ਗੋਰੋਂ ਸੇ ਬੌਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾਈ
ਏਹ ਸਜ਼ਾ ਖਸ਼ਾਮਦ ਕੀ ਪਾਈ
ਵੋਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਕਹਾਂ
ਵੋਹ ਆਣ ਬਾਣ ਔਰ ਮਾਣ ਕਹਾਂ
ਜੋ ਅੱਨਦਾਤਾ ਕਹਲਾਤੇ ਹੈਂ
ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਤੁਝੇ ਬਤਾਤੇ ਹੈਂ
ਜੂਤੇ ਕੀ ਠੋਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈਂ
ਕਹੀ ਅਬਲਾ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈਂ
ਵੋਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਮਾਰਾ ਲੂਟੇ ਹੈ
ਕਿਆ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ ਟੂਟੇ ਹੈਂ
ਜੋ ਬੀਰ ਭੂਮੀ ਕੈਹਲਾਈ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵੋਹ ਤੁਮਾਰੀ ਮਾਈ ਹੈ
ਇਸ ਜੀਨੇ ਸੇ ਤੋ ਮਰ ਜਾਓ
ਪਕੜੋ ਹਿਮਤ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਓ
ਤੁਮ ਭੂਲ ਗਏ ਹੋ ਅਪਨੇ ਕੋ
ਬੰਦੇ ਮਾਤ੍ਰਮ ਰਖੋ ਜਪੱਨੇ ਕੋ
ਜ਼ਹਰੀਲੇ ਕਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ
ਕਾਲਾ ਪਨ ਆਪਨਾ ਦਖਲਾਓ
ਤੁਮ ਕਿਸ ਕੇ ਪੂਤ ਕਹਾਤੇ ਹੋ

ਕਿਸ ਨਾਮ ਸੇ ਜਾਨੇ ਜਾਤੇ ਹੋ
ਕਹੋ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੀ ਮਾਈ ਹੈ
ਮਾਤਾ ਸੇ ਜਾਨ ਚੁਰਾਤੇ ਹੋ ਤੁਮ।।
ਯਾ ਰਖਤੇ ਹੋ ਦੀਗ੍ਰ ਈਮਾਨ
ਜੱਗ ਮੇਂ ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਤੇ ਹੋ ਤੁਮ।।
ਭਾਈਓਂ ਸੇ ਹੋ ਗੁਮਰਾਹੀ
ਤੁਮ ਕਿਸਕੇ ਪੂਤ ਕਹਾਤੇ ਹੋ ਤੁਮ।।
ਵੋਹ ਬਹਾਦ੍ਰੀ ਔਰ ਗਿਯਾਨ ਕਹਾਂ
ਜੱਗ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰਮਾਤੇ ਹੋ ਤੁਮ।।
ਵੋਹ ਅੱਨ ਤੁਮੱਰਾ ਖਾਤੇ ਹੈਂ
ਤੁਮ ਗੈਰਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਹੋ,ਤੁਮ।।
ਔਰ ਜਾਨ ਤੁਮਾਰੀ ਲੇਤੇ ਹੈਂ
ਤੁਮ ਅੰਧੇ ਕਿਓ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੋ,ਤੁਮ।।
ਜੋ ਦੁਨੀਯਾਂ ਭਰ ਕੇ ਝੂਟੇ ਹੈਂ
ਜੋ ਭੀਖ ਮਾਂਗਨੇ ਜਾਤੇ ਹੋ ਤੁਮ।।
ਇਤਹਾਸ਼ ਮੇਂ ਸਭ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ
ਤੁਮ ਪੂਤ ਕਪੂਤ ਕੈਹਲਾਤੇ ਹੋ ਤੁਮ।।
ਦੁਨੀਯਾ ਕੋ ਮੂੰਹ ਮਤ ਦਖਲਾਓ
ਤੁਮ ਭਾਰਤ ਪੂਤ ਕੈਹਲਾਤੇ ਹੋ ਤੁਮ।।
ਜਾਗੋ ਛੋੜੋ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਕੋ
ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੈ ਕੋ ਪਾਤੇ ਹੋ ਤੁਮ।।
ਔਚ ਇਨ ਗੋਰੋਂ ਡੱਸ ਖਾਓ
ਹੁਣ ਕਿਓਂ ਦੇਰ ਲਗਾਤੇ ਹੋ,
ਕਿਸ ਨਾਮ ਸੇ ਜਾਨੇ ਜਾਤੇ ਹੋ,