ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ

ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ
ਨੰ:੨
ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ

ਸਨੱ:੧੯੧੬
ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ
ਨੰ:4
ਐਡੀਟਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਗਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਗਦਰ,
ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਨਫਰਾਸਿਸਕੋ,ਐਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਛਾਪਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ
ਕੋ ਮੁਫਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,.... ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਪਤਾ
The Editor "Hindustan Gadar" SanFrancisco,
Calif
, U. S. A.
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ...................੧੧੦੦,ਪੁਸਤਕ