ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ

ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ.

੧. ਬੇ-ਬਹਾਰੀ ਕਲੀਆਂ
੨. ਸ਼ਿਆਮਾਂ
੩. ਸ਼ਾਂਨਤੀ
੪. ਪੁਸ਼ਪਾ
੫. ਧੋਖਾ
੬. ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ
੭. ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾ
੮. ਲਾਜ
੯. ਜਵਾਨੀ ਦੀਵਾਨੀ
੧੦. ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ
੧੧. ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣ
੧੨. ਮੁੰਦਰੀ