ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ

ਸਭ ਹੱਕ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ਚੰਨਣ ਹਾਰ-ਅਰਥਾਤ-
ਸਵਾਦਲੀਆਂ, ਸਿਖਿਆ-ਦਾਇਕ, ਮਨੋਰੰਜਕ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ।

-ਸੰਪਾਦਿਕ-
ਸ: ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਮੇਹਰ'


ਕਰਤਾ
ਛਲੀਏ ਨੈਣ ਨਾਟਕ ਆਦਿ।
ਮਿਲਨ ਦਾ ਪਤਾ:-
ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਕ ਸਟਾਲ
ਗਨਪਤ ਰੋਡ ਅਨਾਰਕਲੀ ਲਾਹੌਰ.
ਜੂਨ ੧੯੩੩

ਪਹਲੀ ਵਾਰ ੧੧੦੦]

ਮੂਲ॥।)ਬਾਰਾਂ ਆਨੇ