ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ

( ੩ )

ਕਿਉਂ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਲਾਏ ਨੀ॥ ਖੁਲੇਕੇਸ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਸੀਸ ਗੁੰਦਾਏ ਨੀ॥ ਕੌਣ ਹਿਦਾਇਤਾ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਕੇਹੜਾ ਕਾਸਦ ਜਾਏ ਨੀ॥ ੨ ॥

ਚੜਦੇ ਜੇਠ ਵਗਣ ਹੁਨ ਲੋਆਂ ਰੁਤਗਰਮੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ॥ ਜ਼ਾਲਮ ਬਿਰਹੋਂ ਫੂਕ ਅਲੰਬਾ ਆਤਸ਼ ਤੇਜ਼ ਮਚਾਈ ਹੈ॥ ਏਸ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਲਾਈ ਹੈ॥ ਅਜੇ ਹਿਦਾਇਤ ਯਾਰ ਨੇ ਆਯਾ ਜਾਨਲਬਾਂਪਰ ਆਈ ਹੈ॥ ੩ ॥

ਚੜਿਆ ਹਾੜ ਘਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾੜੇ ਪੀਆ ਬਾਝ ਇੱਕਲੀ ਜੇ॥ ਮੁਦਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਪੰਧਉਡੀਕਾਂ ਸੋਹਣੇ ਖਬਰ ਨ ਘੱਲੀ ਜੇ॥ ਵਾਂਗ ਜ਼ੁਲੈਖਾ