ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ
ੴਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਅਥ ਬਾਰਹ ਮਾਂਹ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ

ਚੜਦੇ ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਨੀ ਰੋ ਰੋ ਆਹੀਂ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ॥ ਫਲਿਆ ਬਾਗ ਪਕੇ ਸੇਬ ਮੇਵੇ ਕਿਸਦੀ ਨਜਰ ਗੁਜਾਰਾਂ ਮੈਂ॥ ਝੁਕ ਰਹੇ ਡਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਬੁਲਬੁਲ ਵਾਂਗ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ॥ ਜੇਘਰ ਯਾਰ ਹਦਾਇਤ ਆਵੇ ਅੰਬ ਅਨਾਰ ਉਤਾਰਾਂ ਮੈਂ॥੧॥

ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਸਾਖ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਈ ਘਰੀਂ ਸੁਦਾਗ੍ਰ ਆਏ ਨੀ॥ ਨਾਹੀਂ ਖਬਰ ਅਸਾਡੇ ਜਾਨੀ