ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ

ਛਾਪਾ ਟੈਪ


ਬਾਰਾਂਮਾਹ
ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ
ਜਿਸਕੋ
ਹਾਜੀ ਚਰਾਗ਼ਦੀਨ ਸਰਾਜਦੀਨ
ਤਾਜਰਾਨਿ ਕੁਤਬ ਲਾਹੌਰ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ
ਨੇ
ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾਲਦੀਨ
ਮਲਿਕ ਮੁਤਬਾ ਸੇ


ਐਲਬੀਯਨ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਹੌਰ ਦਰਵਾਜ਼ਹ
ਮਸਤੀ ਵਿਖੇ ਛਪਵਾਯਾ ੧੯੦੫