ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


ਦੁਆਬੇ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਗਰ ੧੪੧

ਹਨ,ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਕਊ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਬਿਰਛ ਥੁਹੁੜੇ ਹਨ|ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਚੁਸਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਰਾ ਹੈ|ਇਸ ਜਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੂਣ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਬੁਹਤ ਰੁੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|ਅੱਧਾ ਲੂਣ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ|ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾ ਪੱਟਣਵਾਲਿਆਂ ਪਾਹੋਂ ਰੁੱਪਯੇ ਦਾ ਸਤ੍ਮਣਾ ਖਰੀਦਕੇ,ਆਪ ਤੀਮਣਾ ਬੇਚਦਾ ਹੈ|

  ਇਸ ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹਨ|ਜਿਹੀਕੁ ਨੂਣਮਿਆਣੀ,ਅਰ ਦਾਦਨਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ;ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਗਾ ਬ੍ਸਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇ ਹਜਾਰ ਘਰ,ਅਰ ਪੰਜ ਸੈ ਹੱਟ ਆਬਾਦ ਹੈ;ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਣ ਬਿਹਾਜਣਵਾਲੇ ਬੁਪਾਰੀ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;ਉਥੇ ਦੀ ਰੋਣਕ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਸਭ ਲੂਣ ਹੀ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਸਬਬ ਹੈ|ਬੁਪਾਰੀ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕ ਲੂਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੂਣ ਦੇ ਤਬਾਖ ਅਰ ਰਕੇਬੀਆਂ ਅਰ ਠੂਠੇ ਪਿਆਲੇ ਅਤੇ ਦੀਉਟਾਂ ਬਣਾਕੇ ਬੁਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਬੁਪਾਰੀ ਸੁਗਾਤ ਕਰਰੇ ਮੁਲਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|

jihlam.

 ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆਉਂ ਬਹਿਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ ਕਸਬਾ ਹੈ,ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੈ ਘਰ,ਅਰ ਇਕ ਸੌ ਹੱਟ ਹੈ|ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਗਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬੀ ਲੂਣ ਹੀ ਦੇ ਸਬਬ ਹੈ|ਕਿੰਉਕਿ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਭਰਕੇ,ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਢਾਲਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਸਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੂਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ;ਅੱਗੇ ਉਥੋਂ ਬੁਪਾਰੀ ਲੋਕ ਟੱਟੂਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂਂ ਉਪੁਰ ਲੱਦਕੇ,ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜ  ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|ਅਤੇ