ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


 ਪਹਾੜ ਵਿਖੇ ਹੈ । ਉਹ ਦੇਸ ਘੋੜਿਆ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਮਸਹੂਰ ਹੈ ; ਪਰ ਸਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੁਣਹਪ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੇ ਵਧੀਕ ਹਨ ; ਅਤੇ ਖਚਰ ਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਿੰਡੀ ਧੇਥ ਇਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਜਾਰ ਘਰ, ਅਤੇ ਸਤਰ ਹਟਾ ਬਸ੍ਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਥੀ ਢਾਈ ਕੋਹ ਪਾਚਾਮ ਦੇ ਰੁਕ ਇਕ ਮੁਕਾ ਹੋਇਆ ਨਬਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਉਸੀ ਥੀ ਲੰਗਣ ਓਖਾ ਹੈ , ਉਹ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੋਬੁਰਜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖੂਹ ਹੈ ।