ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ
(੭੨)

ਪਾਸ ਬੈਠਾਲ ਦੀਆ ਔਰ ਕਹਿਨੇ ਲਗਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਔਖਧੀ ਸੇ ਇਸਕੀ ਆਂਖੋਂ ਅੱਛੀ ਹੋਗਈਂ ਤੋ ਜਬਤਕ ਜੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤਬ ਤਕ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਮਾਨੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਭੀ ਯਥਾਸ਼ਕਤਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੁੰਗਾ ਯਿਹ ਸੁਨ ਹਾਤਮ ਨੇ ਉਸ ਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਮਾਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੋਰੂ ਕੋ ਚੰਗੀ ਕਰੂੰ ਤਬ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਅਪਨੇ ਰਾਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਲੈਜਾਕੇ ਮੇਰਾ ਚਕਿਤਸਾ ਕਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਨ ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਨੇ ਕਰੇਂ ਤੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਔਖਧਿ ਦੇਕਰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਉਸਨੇ ਅਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਕੀ ਸੌਗੰਦ ਖਾ ਕਰਕੇ ਕਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉਪਾਇ ਸੇ ਯਿਹ ਅੱਛੀ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੇਂ ਲੇਜ਼ਾਕਰ ਰਾਜਾ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ ਹਾਤਮ ਨੇ ਵੋਹ ਮੋਹਰਾ ਪਗੜੀ ਸੇ ਖੋਲ਼ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਰਗੜ ਕਰ ਉਸਕੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਲਗਾ ਦੀਆ ਉਸਕੀ ਖਿਣ ਮੇਂ ਪੀੜ ਜਾਤੀ ਰਹੀ ਐਸੇ ਹੀ ਤੀਨ ਬੇਰ ਲਗਾਇਆ ਤੋਂ ਕਟੋਰਾ ਸੀ ਆਂਖੇ ਖੁਲ੍ਹੱ ਗਈਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੁਹ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰਸੰਨ ਹੋਯਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਬਹੁਤਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹਾਤਮ ਕੋ ਅਪਨੇ ਸਾਥ ਰਾਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਲੇਗਿਆ ਔਰ ਉਸਕਾਂ ਸਲਾਹਤਾਂ ਕਰ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਯਿਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਬਡਾ ਬੁੱਧਿਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਚਕਿਤਸਾ ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਸਮਾਨ ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੋਰੂ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਕਈ ਬਰਖ ਸੇ ਦੁਖਤੀ ਥੀਂ ਇਸਨੇ ਏਕਪਲਮੇਂ ਅੱਛੀ ਕਰਦੀ ਯਹ ਸੁਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਾਤਮ ਪਰ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੁਝਕੋ ਭੀ ਪੇਟ ਕੀ ਪੀੜ ਕਾ ਰੋਗ ਹੈ