ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ
(੩੬੫)

ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਊਂ ਤੋ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਪਰ ਔਰ ਸੌਗੰਦ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸਸੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਮੇਂ ਬਾਧਾ ਹੋਗੀ ਹਾਤਮ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਸੇ ਪੂਰਨ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਸ਼ੀਘਰ ਸਮਾਚਾਰ ਲੇ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਸੇ ਆਪ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਸਮੀਪ ਆ ਪਹੁਚਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਕੁਛ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਮੇਂ ਨ ਕਰੋਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੁਝਕੋ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੇ ਆਗਯਾ ਦੀਜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਪਨੇ ਵਸ ਭਰ ਇਸ ਕਾਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੋਡਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨੀਰਸਾਮੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਬਰਜੁਖ ਸੌਦਾਗਰ ਕੀ ਬੇਟੀ ਹੁਸਨਬਾਨੋ ਪਰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੂਆ ਹੈ ਹੁਸਨਬਾਨੋ ਸੇ ਅਪਣਾ ਬਿਵਾਹ ਸਾਤ ਬਾਤੋਂ ਪਰ ਠਹਿਰਾਯਾ ਹੈ ਸੋ ਮੁਨੀਰਸਾਮੀ ਵੁਹ ਬਾਤੇਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਯਿਹ ਕਾਮ ਅਪਨੇ ਊਪਰ ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋ ਛੇ ਬਾਤੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਯਿਹ ਸਾਤਵੀਂ ਬਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਮ ਬਾਦਗਰਦ ਕੋ ਮੈਂ ਭੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੂੰ ਔਰ ਵਹਾਂ ਕਾ ਸਭ ਹਾਲ ਹੁਸਨਬਾਨੋ ਸੇ ਕਹਿਕੇ ਮੁਨੀਰਸਾਮੀ ਕਾ ਬਿਵਾਹ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕਰਦੂੰ ਕਿ ਉਸਕਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋ ਯਿਹ ਬਾਤ ਸੁਨ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਝਕੋ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਤਕ ਅਪਦਾ ਮੇਂ ਪੜਾ ਕਿ ਮਰਨ ਭੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਧਰ ਗਿਆ ਵੁਹ ਫਿਰ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਯਾ ਬਹੁਤਸੇ ਸੌਦਾਗਰ ਬਚੇ ਉਧਰ ਜਾਕੇ ਇਧਰ ਨਹੀਂ