ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ
(੩੫o)

ਹੰਕਾਰ ਕੇ ਝਟ ਪਟ ਚੁੱਕਕੇ ਪੀ ਲੀਆ ਪੀਤੇ ਹੀ ਜਿੰਨੋਂ ਕੀ ਵਿੱਦਯਾ ਸਭ ਭੂਲ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰ ਭੀ ਢਿਠਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿਨੇ ਲਗਾ ਕਿ ਔਰ ਭੀ ਰੀਤਿ ਰਹੀ ਹੋ ਤੋ ਉਸਕੋ ਭੀ ਕਰਦੋ ਹਾਤਮ ਬੋਲਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਰੀਤਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਏਕ ਗੋਲੀ ਮੇਂ ਉਤਰੋ ਹਮ ਉਸਕਾ ਮੁਖ ਬਾਂਧ ਦੇ ਔਰ ਤੁਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ ਤਬ ਹਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੇ ਯਿਹ ਲੜਕੀ ਤੁਮਕੋ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੂ ਇਸਮੇਂ ਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲਾ ਤੋ ਏਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਲ ਹੀਰੇ ਔਰ ਮੋਤੀ ਅਰ ਮੁਰਗਾਬੀ ਕੇ ਅੰਡੇ ਸਮਾਨ ਜੋ ਪਰੀਓਂ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਹੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰੀ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੇਵੇਂਗੇ ਵੁਹ ਮੂਰਖ ਅਪਨੇ ਬਲ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਪਰ ਸਹਿਸਾ ਕਹਿ ਉਠਾ ਕਿ ਵੁਹ ਗੋਲੀ ਕਹਾਂਹੈ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਲਾਓ ਹਾਤਮ ਨੇ ਏਕ ਬੜੀ ਸੀ ਗੋਲੀ ਮੰਗਵਾ ਕਰ ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਰਖ ਦੀ ਵੁਹ ਉਸਮੇਂ ਝਟ ਪਟ ਉਤਰ ਪੜਾ ਹਾਤਮ ਨੇ ਉਸਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਢਕਨਾ ਢਾਕ ਦੀਆ ਔਰ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਔਰ ਖੂਬ ਘੁਟ ਕੇ ਉਸਪਰ ਇਸਮਆਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਅਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉ ਇਸਮਆਜ਼ਮ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੇ ਵੁਹ ਢਕਨਾ ਪਰਬਤ ਕੇ ਸਮਾਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਬਲ ਕੀਆ ਪਰੰਤੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾ ਤਬ ਹਾਤਮ ਨੇ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਊਪਰ ਨੀਚੇ ਲਕੜੀਆਂ ਰਖ ਕਰਕੇ ਆਗ ਲਗਾ ਦੋ ਉਨੋਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੀਆ ਆਗ ਲਗਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਲਾ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਕਾਰਨੇ