ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ
(੨੮੬)

ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਕਾ ਬਿਵਾਹ ਉਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰਦੂੰਗਾ ਯਿਹ ਬਾਤ ਸੁਨ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਆਏ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਉਸ ਮੋਤੀ ਕੇ ਉਪਜਨੇ ਕਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਰਨਨ ਕਰੇ ਸਭ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਏ ਔਰ ਮਾਹਿਯਾਰ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਬੜਾ ਵਿੱਦਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇ ਕੀ ਕਿਤਾਬੇਂ ਭੀ ਉਸਕੇ ਹਾਥ ਲਗੀ ਹੈਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ ਕਿਤਾਬੋਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਉਸ ਮੋਤੀ ਕੇ ਉਪਜਨੇ ਕਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਜਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ ਪੰਖੀਓਂ ਕੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੇ ਸਮਯ ਸੇ ਆੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਂ ਅੰਡਾ ਦੇਵੇਂ ਇਸ ਲੀਏ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕਾ ਮੋਤੀ ਅਬ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਤਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕਹਿਨੇ ਕੀ ਭੀ ਰੋਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੇ ਹਾਤਮ ਕੇ ਸਾਹਸ ਔਰ ਦਯਾ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਆ ਹੈ ਯਿਹ ਭਲੇ ਕਾਮੋੰ ਮੇਂ ਤਨ ਮਨ ਸੇ ਪਰਿਸ਼੍ਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਗਾ ਮਾਦਾ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਯਿਹ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਰਮਾਨ ਨਦੀ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਕ ਕੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੁਹ ਦੇਵੋਂ ਕੇ ਰਾਜ ਮੇਂ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਮੇਂ ਹੋਰ ਭੀ ਬਾਂਧੇ ਹੈਂ ਨਰ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜੋ ਯਿਹ ਜੀਤਾ ਰਹੇਗਾ ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਪਹੁਚ ਜਾਏਗਾ ਪਰੰਤੂ ਹਮਾਰੇ ਪਰ ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਸੇ ਅਪਨੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਸਲੀਏ ਕਿ ਜਬ ਯਿਹ ਕੋਹਕਾਫ਼ ਕੀ ਸੀਮਾ ਮੇਂ ਪਹੁਚੇਗਾ ਤਬ ਏਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸਕਾ ਕੁਛ ਓਰ ਛੋਰ ਨਹੀਂ ਉਸਮੇਂ ਜਾਨੇ ਕੇ ਸਮੇ ਹਮਾਰੇ ਲਾਲ ਪਰ ਜਲਾ