ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ
(੧੯੯)

ਦੇਖਾ ਉਸਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮੇਵੋਂ ਕੇ ਬ੍ਰਿਖ ਐਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਬੀ ਦੇਖਨੇ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਤਮ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਉਸਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੋਕਰ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨ (ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ) ਪੜਨੇ ਲਗਾ ਉਸਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੇ ਫਾੜਨ ਔਰ ਕਾਟਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸਭ ਭਾਗ ਗਏ ਔਰ ਯਿਹ ਸਮਾਚਾਰ ਸ਼ਾਮ ਅਹਿਮਰ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿ ਅਬ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਭਾਗੇ ਚਲੇ ਆਤੇ ਹੈਂ ਉਸਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਪੋਥੀ ਦੇਖਕੇ ਜਾਨਾਕਿ ਏਕ ਦਿਨ ਹਾਤਮਤਾਈ ਇਸ ਪਰਬਤ ਪਰ ਆਕੇ ਹਮਾਰਾ ਸਭ ਜਾਦੁ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਯਿਹ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਹਾਂ ਤਾਲਾਬ ਪਰ (ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ) ਪੜਤਾ ਥਾ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਉਸ ਇਸਮ ਕੇ ਪੜਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ ਕਿਆ ਉਪਾਉ ਕੀਜੀਏ ਕਿ ਵੁਹ (ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ) ਕੋ ਭੁਲ ਜਾਏ ਯਿਹ ਬਿਚਾਰ ਏਕ ਮੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹ ਚਾਰੋਂ ਓਰ ਫੈਂਕਾ ਉਸਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਪਰੀਓਂ ਕਾ ਏਕ ਝੁੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੀਆ ਉਸ ਸੇ ਏਕ ਪਰੀ ਮਲਿਕਾ ਜ਼ਰੀਪੋਸ਼ ਕੇ ਅਕਾਰ ਸਰਾਹੀ ਪਿਆਲਾ ਹਾਥ ਮੇਂ ਏ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਹਿਮਰ ਨੇ ਉਸ ਸੋ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਮ ਜਾਕੇ ਹਾਤਮ ਕੋ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਲਾ ਕਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦੋ ਵੁਹ ਸਭ ਪਰੀਓਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਤਾਲਾਬ ਪਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਤਮ ਦੇਖ ਅਚੰਭੇ ਮੇਂ ਹੂਆ ਕਿ ਯਿਹ ਸਬ ਉਸ ਬ੍ਰਿਖ ਮੇਂ ਲਟਕਤੀ ਥੀ ਯਹਾਂ ਕੈਸੇ ਆਈਂ ਫਿਰ ਮਨਮੇਂ ਸੋਚਾ ਕਿ ਯਿਹ ਉਸਕੇ ਬਾਪਕਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਆ ਨਿਕਲੀ ਹੋਗੀ ਇਤਨੇ ਮੇਂ ਮਲਿਕਾ ਜ਼ਰੀਪੋਸ਼ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਤਮ ਕੇ ਪਾਸ ਆਕੇ