ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ
(੧੨੦)

ਜ਼ਾਦ ਕੋ ਉਸਕੀ ਬੇਟੀ ਸਮੇਤ ਬਾਂਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਪਕੜ ਲਾਓ ਵੇ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਉਸੀ ਖਿਣ ਦੌੜੇ ਔਰ ਉਸਕਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲੀਆ ਵੁਹ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨਤਾ ਥਾ ਵਹ ਅਚੰਭੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਕਿਆ ਕਾਰਣ ਹੈ ਉਨੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਏਕ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬੰਧੂਏ ਕੋ ਉੜਾ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਅਪਨੇ ਬਾਗ਼ ਮੇਂ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਯਿਹ ਸੁਨਕਰ ਵੁਹ ਡਰਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬਾਗ ਮੇਂ ਆਯਾ ਤੋਕਿਆ ਦੇਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੁਸਨ ਪਰੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖਯ ਕੇ ਸਾਥ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਯਿਹ ਦੇਖਕਰ ਘਬਰਾਕੇ ਏਕ ਦੋ ਥੱਪੜ ਉਸਕੋ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੀ ਅੱਲਾ ਮਾਰੀ ਤੁਨੇ ਯਹ ਕਿਆ ਕੁਕਰਮ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾ ਨਾਕ ਡਬੋਯਾ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇਰੇ ਪਕੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਈ ਹੈ ਸੰਭਲ ਜਾਹ ਵੁਹ ਸੁਨਤੇ ਹੀ ਡਰ ਗਈ ਔਰ ਥਰਥਰਾਨੇ ਲਗੀ ਮੁਖ ਪੀਲਾ ਪੜ ਗਿਆ ਆਂਸੂ ਭਰ ਆਈ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜ ਆਨ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਨ ਸਭਕੋ ਪਕੜ ਕਰ ਰਾਜਦ੍ਵਾਰ ਪਰ ਲੇਗਏ ਫ਼ੌਜ ਕਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਕਰਕੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਿਥੀਨਾਥ ਮੀਨਾ ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਨੇ ਮੇਂ ਕੁਛ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਅਪਨੇ ਕੁਨਬੇ ਸਮੇਤ ਹਾਥ ਬਾਂਧੇ ਚਲਾ ਆਯਾ ਹੈ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਨਾ ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਕੋ ਸਾਹਮਨੇ ਲਾਓ ਉਸ ਨੇ ਆਤੇ ਹੀ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਤਾਂਤ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਨਤਾ ਥਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਗਯਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ