ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ
(੧੧੩)

ਕਰ ਭੇਜਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਨਾਥ ਏਕ ਮਨੁੱਖਯ ਕੁਲਜ਼ਮ ਨਦੀਕੇ ਤੀਰ ਸੇ ਹਾਥ ਆਯਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸਕੋ ਬੰਧੂਏ ਕੇ ਸਮਾਨ ਅਪਨੇ ਘਰ ਮੇਂ ਰੱਖਾ ਹੈ ਜੋ ਆਗਿਆ ਹੋ ਤੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਭੇਜਾ ਜਾਵੇ ਨਿਦਾਨ ਵੁਹ ਵਹਾਂ ਸੇ ਚਲਾ ਔਰ ਸਾਤ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਂ ਰਾਜਦ੍ਵਾਰ ਪਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦ੍ਵਾਰਪਾਲੋਂ ਨੇ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਸੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਲਜ਼ਮ ਨਦੀ ਕੇ ਤੀਰ ਕਾ ਏਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆਯਾ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾ ਕੇ ਹਾਕਿਮ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਏਕ ਪੱਤਰ ਭੀ ਲਾਯਾ ਹੈ ਆਗਿਆ ਹੂਈ ਕਿ ਉਸਕੋ ਸਾਮਨੇ ਲਾਓ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਨੇ ਆਨਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਔਰ ਵੁਹ ਲਿਖਾ ਪੱਤ੍ਰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਆ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਪੜ ਕਰ ਕਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਬਡੀ ਰੱਖਯਾ ਸੇ ਲੇ ਆਓ ਕਈ ਦਿਨ ਮੇਂ ਵੁਹ ਦੇਵ ਉੱਤਰ ਲੇਕਰ ਵਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਔਰ ਕਹਿਨੇ ਲਗਾ ਕਿ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆਗਯਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੋ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਰਾਜਦ੍ਵਾਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੁਹ ਸੁਣਤੇ ਹੀ ਹਾਤਮ ਕੇ ਅਪਨੇ ਸਾਥ ਲੇਕਰ ਚਲੇ ਔਰ ਯਿਹ ਚਰਚਾ ਸਬ ਓਰ ਫੈਲੀ ਕਿ ਏਕ ਮਨੁੱਖਯ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਮਾਹਿਰੂ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਾਸ ਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਯਿਹ ਸੁਨਕਰ ਮੀਨਾਪਰੀਜ਼ਾਦ ਕੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅਪਨੀ ਹਮਜੋਲੀਓਂ ਸੇ ਸੰਮਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਏਕ ਪਰਮ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪਵਾਨ ਮਨੁੱਖਯ ਪਕੜਾ ਆਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਦੇਖਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਸਕਾ ਕੈਸਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਨ ਸਭਨੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖਾ ਚਾਹੋ ਤਉ ਮਾਰਗ ਮੇਂ ਦੇਖਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਉਸਕੋ ਕੋਈ