ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ
(੧੧੦)

ਕਿਸੀ ਓਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਬ ਚਲ ਨ ਸਕਾ ਤਬ ਰੇਤਮੇਂ ਗਿਰ ਪੜਾ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਓਰ ਦੇਖਨੇ ਲਗਾ ਇਤਨੇ ਮੇਂ ਏਕ ਪਰੀ ਜ਼ਾਦੋਂ ਕਾ ਝੁੰਡ ਅਠਕੇਲੀਆਂ ਕਰਤਾ ਹੁਆ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਵੁਹ ਉਸੇ ਦੇਖਕਰ ਕਹਿਨੇ ਲਗਾ ਕਿ ਯਿਹ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਯੇਹ ਕਿਉਕਰ ਆਯਾ ਹੈ ਯਿਹ ਨਿਸਚੇ ਕੀਆ ਚਾਹੀਏ ਏਕ ਨੇ ਹਾਤਮ ਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਝੇ ਯਹਾਂ ਕੋਣ ਲਾਯਾ ਹੈ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਬਤਾਦੇ ਹਾਤਮ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਲਾਯਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਝਕੋ ਅਰ ਤੁਝਕੋ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚਿਹਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਪੇਟ ਸੇ ਮੁਝਕੋ ਜੀਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਾ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਨੇ ਤੁਝਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਖਾਨੇ ਪੀਨੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸੁਧਿ ਲੋ ਉਨੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਹਮ ਤੁਝੇ ਦਾਨਾ ਪਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰਹ ਦੇਵੇਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆਗਯਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪਾਵੋ ਠਿਕਾਨੇ ਲਗਾ ਦੋ ਔਰ ਜੋ ਉਸਕੋ ਨ ਮਾਰੇ ਔਰ ਖਾਨੇ ਪੀਨੇ ਕੋ ਦੇ ਤੋ ਪਾਦਿਸ਼ਾਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਮੇਂ ਪੜੇ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਉਨਮੈਂ ਸੇ ਏਕਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮਿੱਤ੍ਰੋ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਸੇ ਭੀ ਡਰੋ ਕਹਾ ਪਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾ ਯਿਹ ਭਿਖਾਰੀ ਕੁਛ ਆਪ ਸੇ ਯਿਹ ਨਹੀਂ ਨ ਜਾਨੀਏ ਸੰਸਾਰ ਇਸਕੋ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਯਾ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਜੀਨਾ ਥਾ ਜੋ ਉਸਕੇ ਪੇਟ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਹਮ ਸਬ ਸੇ ਉੱਤਮ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ ਇਸ ਸੈ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੋ ਅਪਨੇ ਘਰ ਮੇਂ ਲੇਜਾਵੇ ਔਰ ਪਾਲਨ ਕਰੋਂ ਉਨੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੋ ਹਮ ਇਸਕੋ ਰਾਖੇ ਔਰ ਖਾਨਾ ਦੇਵੇਂ ਪਰ ਐਸਾ ਨ ਹੋ ਕਿ ਪਰੀਓ