ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ
(੧੦੧)

ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਤਾ ਸੁਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਜਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ ਸੇ ਹਮ ਕਿਸੀ ਕੀ ਬਸਤ ਚੁਰਾਵੇਂ ਵਾ ਕਿਸੀ ਪੰਖੀ ਪਰਦੇਸੀ ਕੋ ਸਤਾਵੇਂ ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਕ੍ਰੋਧ ਮੇਂ ਫਸੇ ਉਨੋਂ ਨੇ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੌਗੰਦ ਖਾਈ ਔਰ ਚੋਰੀ ਛੋਡਦੀ ਹਾਤਮ ਨੇ ਵੁਹ ਸਭ ਕਾ ਸਭ ਰਤਨ ਧਨ ਉਨ ਸਾਤੋਂ ਕੋ ਦੇ ਦੀਆ ਔਰ ਧਰਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਿਖਾਕਰ ਜੰਗਲ ਕਾ ਰਸਤਾ ਲੀਆ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਏਕ ਕੁੱਤਾ ਜੀਭ ਨਿਕਾਲੇ ਹੂਏ ਸਾਹਮਨੇ ਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੀਆ ਉਸਨੇ ਸਮਝਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾਗਰੋਂ ਕਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਉਤਰਾ ਹੈ ਸੋ ਯਿਹ ਕੁੱਤਾ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਕਾ ਹੈ ਜਬ ਕੁੱਤਾ ਹਾਤਮ ਕੇ ਪਾਸ ਆਯਾ ਤਬ ਉਸਨੇ ਗੋਦ ਮੇਂ ਉਠਾ ਲੀਆ ਔਰ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਇਧਰ ਉਧਰ ਪਾਨੀ ਦੇਖਨੇ ਲਗਾ ਔਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਨੇ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤਲਾਵ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿਆਸੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂ ਇਤਨੇ ਮੇਂ ਏਕ ਗਾਂਵ ਦਿਖਾਈ ਦੀਆ ਹਾਤਮ ਉਸਕੀ ਓਰ ਚਲਾ ਔਰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੋਗ ਕਨਕ ਕੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰੋਂ ਕੋ ਦੇਤੇ ਥੇ ਉਸਨੇ ਵੁਹ ਛਾਛ ਔਰ ਰੋਟੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਖਾਇਆ ਔਰ ਹਾਤਮ ਉਸਕੀ ਓਰ ਦੇਖਕਰ ਕਹਿਤਾ ਥਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਮਦਾ ਬਨਾਵਟ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੁਹ ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਕਾ ਧੰਨਯਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਥਾ ਇਤਨੇ ਮੇਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਹਾਤਮ ਉਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹਾਥ ਫੇਰਨੇ ਲਗਾ ਔਰ ਮਨ ਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ