"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/138" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ (2 ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
 
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
੧੨੨ ਦੁਆਬੇ ਰਚਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ।
vg পv
 
  +
ਛੁਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਤਮੂਰਸਾਹਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਥਾਤ ਮੁਹੰਮਦਾਸਾਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤਦੇਵ ਜਮਈਅਤਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦਾਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਥ ਖੁਹੁਲ-ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੋਸ੍ਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਓੜੁਕ ਜੁਗਤ ਵ੍ਨਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਿਕੁਤ ਆਪਣੇ ਬੁੱਸ ਵਿਚ ਲੈ ਆਇਆ । ਅਤੇ ਲਹੁਰ ਅਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਾਤਸਾਹੀ ਉਮਰਾਉ ਤਵਾਈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਣ ਵੜੇ; ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਅਰ ਕਰ੍ਖੰਦਰ ਲੋਕ ਓਹ ਦੇ ਨੁਇਔ ਅਰ ਦਾਤਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਕੇ, ਹਰ ਦੇਸ ਤੇਉਥੇ ਜਾ ਕਠੇ ਹੋਏ: ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ; ਪਰ ਉਮ੍ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੋਂ ਰੁਜਿਨਾ ਬੁਨ ਦਿਤਾ; ਇਸ ਕਰਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਬਸਿਆ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗਾ ਦੁਜ੍ਸਾ ਨਾ ਰੀਹਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਜਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਈ ਚੀਜ ਉਥੇ ਬਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ; ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ
RaR में इन्orचे उछला डे लगठ।
 
• इट गटे, अड़े चमचमाजीभ ही भग्डमार्गे कभ से बडी, Cu DBDu uuuTBDBDH u DLLLS DD DBDD DDBDDD DuDuuDDD tuBLSS DuLuuD uDuDBDD DD BDD BDBDTS धे क्री स्टी अघाटी हिछ बण्ड बेमम अउटा छिपा, DS uBDD BDBBD GDBBDDu uDuuD LLLDDuDB DBDD iBT । ਆਇਆ | ਅਤੇ ਲਹੋਰ ਅਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਿਰ ਵੇ ਰੋਕ LuB LLuDu DDuDD DuDDuDuD uDuD DD DD DDu DDD LLB uDLDBDD DuDDuu DDDu Lu DuuDuuDuLuLuDuD DDD णि टे ठिभाé भष्ठ् डाउाठी टी उठ्छा झल्वे, ज्ठ टेम छे €ध का बड़े रोटे। अछे उाना जउ विमे $ 9म की YYD DuD DuuLuuu au DDDD DDD BHuDuBD DDODDD
 
BBD Yu uuL uDD DDOLLL uuu DDDuD BBDD S DDBuBDS BuDuuD gDD DDu D DD uDDDuD DuDuD DuS ਹਾਕਿੰਉਕਿ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ ਉੱਥੇ ਬਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
 
DD uuku DDuDu DL uBDuu uL LDD DBCDLLLS uu u DDuD DuDuS uuu uu D DuDuSBDB DDD DDS S छ्ीfभक्ष्टी मी; क्षेपिठे धैज् ची भमद्दाठी भमौडवेल भ्रा
 
DuS uuu DD DD uLD DD DuDuS uDuD gDS uuDuDL ब्रॉडवे मह्नष्ट उर्बेिट, लां वांना भिख् छ्वची, डरें अच्घ TDBDBD BDBDBD DDuD uuuD Y uu SuDuD DDDuuD uDuuDS YYDuDuS DD DDD BBBLHHLBDBD LC BBDBLHBDuD DuuD Duu ਦਾ ਵਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪੁਰ ਵਧੀ Y HDBBDuuuuD LDDuuD DY D DDuuDu Du uuuDDBDD BDuDuDuD DuDD u uDu uuD DDuuDuD DDuDS<noinclude></noinclude>
 
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
1,670

edits