"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/133" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
ਦੋਅਬੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਗਰ
محہ
 
  +
ਬਜਾਰ ਬਹੁਤ ਮਘਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਾਗਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਬਾਜੇ ਬ੍ਗੇਐਅ ਅਤੇ ਮੁਤੇਈ ਵਿਚ ਡੋਲ੍ਤਾਬਾਦੀ
दृग्भग्वे उउतर के लगठ। ግፃፃ
 
. चतरठ घण्ड भाडा चै। टिम मण्ठि हिछ बागड वज़्ड
 
सैजे धरूंटे पत ; अंगें 9वें घुपाछी लेव कन्नग्वे माछे भ
 
DuBD LDuD DD DuSDDD DDMuuD LDuuL LLCHBBBD
 
DuuDu uDuDuuDuuDuD DDuDD Du uLS LuBD DD LLuY
 
DuuDu D DD D DD DuD DDD DuD guuDuuDu S BDDDuDB D DuuDu DuDuDD DBBDD DDS gg BuBD DDBDD खट रो। u DD LLDDuS LDBBDDS LDS YLL HLCDLDDLD uuuLL DY GLTDLDDD LOLS aD D DD LCtu LuBT 0uTDuD u BDBDBDO DuBD DDDD DS YDLL DDD DDD uDuDD D DDBDD D DuuD D DBDL
 
DD DDDB DDD DuDD DDuD DDD D DLD LDuuDDuD DS tuD DD DuD DuDD uuiuDDB DuDu DD BuT BDS
 
S YLL DDuB DDYY uD uBD l uLtLt uOkS 0HGD DDD
 
ਅਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਏਹ ਨੋਂ ਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹਨ, ਅਰ DDuDYz CuuG uuu uDDuDS D DuuD DuD uD DD uDS HH DuL Y DBDDD D DBDD D LuD Bukuuu DD DS Y * डे धज्ज्ञ' हिच ठिंबल्वे मज्ठि ची भमें छिंचीं ऎवे DTTLu D u DuDDuDT TBOuDD DDD DD DBD DYS भ्रष्टं है। मै शुरू बटीश्नांना डे धछाधुरे शिक्षा
 
SD S DD Buuku DBD DuD DDDD LDDDDD DDBD DBDLuBD
 
छरीिंटापै, ५ठ घठमाड श्टी धै भक्निी छत्रुटी.रौ, ने ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਲੰਖਿਆ ਜਾਂਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਰ ਦਾ ਨਾभfध्व बठवे भाथटे ग्ठ । भडिमाजt'डे हेले f: अश्वेथ्टा भछगरूर के लध द्रपटे छा मा, अडे चेटर मै
 
ٹیv
 
ہے۔<noinclude></noinclude>
 
   
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
1,992

edits