"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/144" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ (2 ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
128. ਚੋਥਾ ਦੋਆਬਾ ਚਨਿਹਤ
RV चेघा द्राग्वा छरुण्डि ।
 
  +
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੰਧੂ ਕੁਹਲਾਂਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ;ਅਤੇ ਇਕ ਕੁਹਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਓ ਚਾਲਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਚਦੱਡੀ ਹੈ,ਤਾਂ
जठ नागा ਵਾਂ ਹਲਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹਲ ਸਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਓ ਚਲਦੀ ਹੈ ਪਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰमाउ बाटो छोडे उच्चन्टी रै, उ मउि टे लेब €उाउ पाउ S T uu DDD S DD DDD uDD DDuDuD uDD uuDu uDT *5ौ६खeईगी ईंटी पै, अछे ज्रुपी, मंड, अडे ऐठ बद्धि- - अल्ला वज़्ड चीनीटा चै। अडे टिमे नागा थाट रै; DD uu uDD Duu uDuuDB BLDD DukOLL tuuD DuuuDu DDD uDYS uDuuSDD DuuuuDD DDuD DDD uDDBuuuu
 
  +
पै, माउा उचिarा9 बटी ट्रबले रोबे चलटा पै. अछे धैम
 
  +
DD DuD D DDuD uuDuD DDD uu DuDuDuu uu लधरूपृष्ठ, ने डेटेडेटे ठाठ ज्ठ, éज धीfटमे वठ्ठपेठाल लगटे जल। अड़े जठ्ठ लाभे गठré टे भच fटब पवी चूके जठ धचळांटी घल् चॆष्टी स्टम गान्न चेज्ञी घाśज्ञी रै, निम DuD uDuDuDDBD DuuDu TDu D LDuD Duuu uDS DD ਇਹ ਬਉੜੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘੁ ਨੂਰਪੁਰੀਏ ਦੀ ਲਵਾਏ ਹੋਈ ਹੈ।
 
  +
THis Fou RTE, OB CELANTABILIT DoAB. DDDD DuTSBD Duuku S uuDu D DuHHBDDD DBD Lu ਰਿਆਉ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਗਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਨੂੰ ਵਰਿLLHDD uDuu uuD LHHCDD DBL SYD DuuLDD DDD DDDS L0Luuu uu DuuDuDu D DuDD DD DDDSDDuD D uuS डीशन, औटबल्य भनव डेन्ड में'बेज पै, अडे छज्ञाई टा ਕੁਛ ਠਿਕਾਰ ਨਹੀਂ; ਕਿੰਉਕਿ ਆਖਨੂਰ ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਤੀਕੁਰ ਚDDD DDDDS uLuuu DDLDD DuD DHDDDBD DD DuDS LLgD ਸ਼ੇਰਕੋਣ ਦੇ ਰਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੇਹ ਹੈ ।
 
टिम द्वअवे देट टिबी पठगले जल, में मड़े लगेड डे<noinclude></noinclude>
 
   
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
2,010

edits