"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/147" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ (2 ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
ਦੁਆਬੇ ਚਨਹਿਤ ਦੇ ਨਗਰ |
..)
 
  +
mirpur
)-
 
  +
ਮੀਰਪੁਰ ਪਹਾੜ ਤਲੀ ਦਾ ਸਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ
Γ φ
 
  +
ਵਡੀ ਰੋਣਕ ਵਿੱਚ ਸਾ, ਅਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਅਰ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣੇ
द्विभावे छतरैिड डे नगल। · ግ፬ማ
 
  +
ਹੋਏ ਸਨ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਜੱੜ ਪਏ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ
V lpm ਮੀਰਪੁਰ ਪਹਾ ਭਰ ਦਾ ਸਹਿਚ ਹੈ, ਜੋtਖ ਦੇ ਵੇਰੇ
 
  +
ਅਰ ਗਖੱੜਾ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ | ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਿਰੀ
DDu DDBD DBD DS LLuuu uuDuD GuC DDD DuuDuuDuL DD
 
  +
ਡੇਢੁਕ ਸੋ ਹੱਟ ਹੋਊ;ਪਰ ਦੇਖਣਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੀਰ-
SDD DDuDS DDD DDD DDD uuD T0SS LuD uu DDDuDu
 
  +
ਪੁਰ ਦਾ ਬਜਾਰ ਵਡੀ ਸੁਹੁਣੀ ਡੋਲ ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;
CuDSDDLSDuD DDB uDuuL Luu DDB BDDu Du uD
 
  +
ਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਰਦੇ ਸਹਿਰਪਨਾਹ ਹੈ
डखद्ध में जेंट रोध। पड टेधरूदले अाधडे जल, में भीठ- . Du DuD DBD DuuDu DDD DD DuuD GuCD DuDuDuuDD DS S
 
  +
ਨਹੀਂ| ਇਸ ਸਹਿਰ ਦੀ ਜਿਮੀਨ ਨੀਚੀ ਉੱਚੀ, ਅਤੇ ਦੇਹੀਂ
टब fटम ऑल टा थाटा तै, जे शिष्ठ्टे मरिष्ठ्धष्ठारा रौ
 
  +
ਪਾਸੀਂ ਦੇ ਨਲੇ ਹਨ; ਜਿਹੜਾ ਦਖੱਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ
° ठीं । टिम मण्ड् िटी निर्भीळ ठोठी धैठी, भट्टे डेीं
 
  +
ਥੁਹੁੜਾ ਜੇਹਾ ਪਾਣੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰੁਕ
HDD D uDD DBuLS DDLDD BB g DD DS DDD DDD LCDLLDDDD DDD DDB BDBDD DDS LLLD DDBLDD Du D DuDD है, खैम हिछ मसिउ छे भूल बदबे fटब थउाट ले छलख
 
  +
ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਹਿਰ ਤੇ ਉਪੁਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਘਰਾਟ ਦੇ ਚੱਲਣ
DD DDD DuD uDD DDuD D DD DuuuD uS uL S
 
  +
ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਸਹਿਰ ਦੇ ਹੇਟ ਪਹੁ
संव नौटा है, अंडे डन्ड बेण अंगे इपने डेड fअभीठ
 
fइछं इष्ट ठिंबालूटारौ ॥
 
DDDu DkDLS DD DBMDD DuDuD D DD DBLBLBD TrD CDSSY DD DBDBDD DuDuD u ui DD D tLCBDBY
 
ही दिछ छडवे बैठ कहे: डन्ट भाँडी है जिा, ढबीड़ा LDLu uBuD DuSuuuDiD DuS DD D u uDu uD DTS ਅਗਫਕੀਰ ਨੈ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਡੀ ਲੰਆ ਦਿਹਮਵੀ ਨੈ ਇ ਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਡਾ ਕਾਹਰ , ਡਾ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੁ , ਜੋ ਭੈ ਨੂੰ ਲੰਘ YYSLDuDDu uS uuS uuD D DD uBBD uuu DDDS E DuDu BBDBD D DuDLuuuuD DD DLGDDDuDuz LLLuHS uuu DDDD Du D uDD DBDB DDuDuu uuuDDD DDDD LD<noinclude></noinclude>
 
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
1,670

edits