"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/48" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
   
DOLuuu uDuDu L OSDuDuD D uDuuDDDDSBtu DDDD DDD uDuD DDD DuuDuuDuDS CtuuuuDDDS uuDuD uDD DuuD uODDDD DDD ਹਨ। ਇਸ ਸਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੰਬਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਅਰ LBDuDL DDDD DBLL S BDDD uDD DDD DDDDuD uu में ऐलगीart। अछे माण्भट्रय ज्वाली टी वघट, में भ' धचमघजाली टी gलान्ट दिच्चें भमज़ठ रै, मपिठ छे *- क्टठदाठ चै। अछे उज्ञटे अउ €छठ टे पामे टी धुन दिच, माराद्ध डेभली माजघन्टी धालगाप पै; वज़ड लेव दृढें लेख्रिé åचे टळमरू लष्टी नटे उठ; भछे ज्ज्ञ चेट भापीठे
 
 
v’
 
v’
 
9चे इडा मेला लगाटा पै, अडे 2भामले पामले मजिउाँ टे
 
9चे इडा मेला लगाटा पै, अडे 2भामले पामले मजिउाँ टे
2,469

edits