"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/31" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ (2 ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਹੈਡਰ (ਗ਼ੈਰਸ਼ਾਮਲ):ਹੈਡਰ (ਗ਼ੈਰਸ਼ਾਮਲ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
{{rh| |ਮੁਲਖ ਦੀ ਵੰਡ।|੧੫|}}
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
 
ਬਹੁਤ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਅਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਠੰਢੀ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕੁ ਪਲ ਬੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਅੱਗ ਜੇਕਿਆਂ ਬਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ । ਅਤੇ ਬਰਫ ਬੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਵੇਂ ਲੰਘ ਜਵੇਂ ਬਲਕ ਕਦੇ ਰਝ ਨੂੰ ਠੰਢ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਲੇ ਦੇਸ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਮੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਰਨ ਤੁਰਨ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਰटे, उाँ डी जछ पलबाल टा द्वल् लट्ट नटिा सै। टिम टेम ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੁਆਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪ ਆਬ ਹਵਾ ਅਡੇ ਅੱਡ ਹੈ, ਇਕ ਦੀ ਦੂਜੇ S
翻
 
. ਮੁਲਖ ਦੀ ਵੰ ሞu!
 
ਥੇ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਮੁਲਖ ਹੈ । ਹਰੇਕ
 
CuuDD uD DDBLu DDuD tuu uDDDSHLu BLBDDBDBD
 
Lu uuDuBD DOHLS HLuD DD DD D BBBD DuDuS DuDuDu ਬਹੁਤ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਅਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਠੰਢੀ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕੁ ਪਲ ਬੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਅੱਗ ਜੇਕਿਆਂ ਬਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ । ਅਤੇ ਬਰਫ ਬੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਵੇਂ ਲੰਘ ਜਵੇਂ ਬਲਕ ਕਦੇ ਰਝ ਨੂੰ ਠੰਢ ਦੇ ਕਾਰਨ अपने टी लेल घरू नाँटी है। अडे घटमाउ टी छडे घछਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਲੇ ਦੇਸ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਮੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਰਨ ਤੁਰਨ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਰटे, उाँ डी जछ पलबाल टा द्वल् लट्ट नटिा सै। टिम टेम ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੁਆਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪ ਆਬ ਹਵਾ ਅਡੇ ਅੱਡ ਹੈ, ਇਕ ਦੀ ਦੂਜੇ S DBBDB Bu DuDuuDuDu DD Huu uDuuDDuD DKK YY र्डिल चै। अडे टिम भलध टे लेब चापले घंटगी अउ पूना
 
HHD DDBDD LGD u DuuHGH HBOLS DuDuD DDDBBBLL चौ ठिंठी घेगठन धाडउटाठी व्रष्ठांचे राठ॥
 
 
چہ لمن جاسب۔ انتظاسب۔ ہمفست کشور 2 فلم نوروه پخا كشر آسب کوثر فضاۓے نشہ مسستی ہوائیشیں زمین و آسانہما خاکہ پیشس
 
چہ لمن جاسب۔ انتظاسب۔ ہمفست کشور 2 فلم نوروه پخا كشر آسب کوثر فضاۓے نشہ مسستی ہوائیشیں زمین و آسانہما خاکہ پیشس
  +
a<noinclude></noinclude>
 
   
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
2,469

edits