"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/112" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ (2 ਸੁਧਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
v
ve জনগামী লম্বভােলা বিসঙ্গত।
 
S CDuC DBDuuDu YuDDD uDuMLSSSDTDu DBBSLLL TCCD L DD
 
S DD DDD DuDu D tDD Lu BuBu LBDuD LLuEuCL
 
ਹਰਟ ਪੁਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇ ਨੇ ਬੰਨੇ ਅਥੇ ਕਭ
 
Du uDu uuuuu uDDS DDD DuTD DuD YLgL DDuS DuD DD guDuDDD DBD DuDuC BDBDBD DllS S
 
Kot Kašt.
 
YDuDuMBBDT BD DMLDu uBDBD LDuuDu uDDS D YBD DuDuD DD BDD Duku DDD DD DD DLLLu DuDTuL uuu
 
uD u uDuD S uuD DBTTTT DuD D DD uuD DBD SDSDDuDu uD DBDuD Du DBDuD DS0uBD DuuDu DDBuuuS
 
BDD DuuDuDu uDBu DBD DDu DS TuDuDB DBDBD D D zDuDD DuDuD DuDuD SDD DuDD DD DuB BuuLS ਸਰੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੱਥ ਇਕ ਭਾਰੀ ਅੰਗ ਤੇ ਪੰਕਾ ਕਿਲਵੈ S YuD uL BuBDBTB TBLSS uDD DuDuDuDDBe D D uugD LYLLL DD DBuBT BuBD Du u D DD DBBBuT uS DBuBu में पनी जनाउ उलटे धुरा बभालीटेट उचे जल । खटD DBDDD DDD DDD DDSDuuSuDK uDD DuuDu DDD Da बै; fटमे बब्बे चे देट लेबल घज़ट डबल्ट यत: 4 यभाLTLDDDLLBDDDLDDBDDD D DDD DBDBuDLLD DDBD BDBDBDL Y zTL TS DD DBDDuu uSBTB BDuS tHCB DBL TDuDu DuuD DBTLSTDT DDu DBDDB BDB BBs lDuBMB BDBD D DBD DtSLuD DlDDuDD BuDuDuDBB Bz sàfefTTresa è ferrugiare
 
 
th<noinclude></noinclude>
 
 
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
 
[[Category:ਪੰਜਾਬੀ]]
ਗੁਮਨਾਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ