"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/130" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

(ক্যাট-এ-লট: বিষয়শ্রেণী:ਪੰਜਾਬੀ থেকে সরানো হয়েছে)
 
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
________________
雷
 
  +
ፃፃ8 दृश्याचे उच्ठ डे काठ । 赣
 
  +
੧੧੪
Y DDD DDDDBDD uuuLL DDuuuLL Du Lu DDDD DDD DDL DBBDBD DuDu DDB uuD uDuuDS Du DuDDD DuuD S S लिधाठी शल वी €चे ईगे ईंट ज्ठ। कचाव अलोभउटाँध है टिम मपिठ टी अवान्टी हिछ चज़्ड बेमम बीडी ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਬਗ ਅਰ ਫੁਹਾਰੇ ਅਰ ਹੋਦ ਅਤੇ
 
  +
ਦੁਆਬੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਗਰ । ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਤਸਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਬਾਬ ਅਲੀਮਰਾਵਾਂਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੋਸਸ ਸੀਡੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਅਰ ਛੁਹਾਰੇ ਅਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅਨੁਪ ਬੈਠਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਲਿਆਕੇ, ਉਸ ਬਾਗ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਸੀ; ਹੁਣ ਸਭੋ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਹੋ - ਆ, ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਬੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਇਕ ਸਹਿਰ ਬੀ ਬਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂਉਂ ਆਪਕੇ ਪੱਡ ਦੇ ਨਾਉਂ ਉਪਰ ਇਬਰਾਹੀਮਾਬਾਦ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ।
€म घाश दिछ छलाप्टटी मी; प्ररू मडे ब्लङ वउवाट ले मिभा, भडे ठरण्ठ धी मव्र गटी रौ । fटम डे बारण्छा छिद्र Du uD DDuDDuHD DS DDu u uDDD LuCGDD LD DDD ठाé €uउ fष्टचउापीभाधास्ट पछिaा मा ,
 
  +
Ibrahlmábad. ਇਬਰਾਹੀਮਾਬਾਦ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਬਸਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੀ ਉਜੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰ ਖੋਪਰਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੋਹ ਹੈ !
Ibráhínáibád. SuSuDuuuDHDBDD LOBDD u uD uu BDDD SS S DBD DDu DDD DDD D DDuuBLSS OLu DDD DDY Du S
 
  +
Khopra. ਖੋਪਰਾ ਹੁਣ ਬੈਚਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਬਹੁਤ ਬਸਦਾ ਸੀ । ਏਹ ਦੋਵੇਂ ਨਗਰ ਕਠੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਸੋਧ ਖੋਪਰਾ। ਖੋਪਰਾਂ ਘੁੰਮਣ ਗੋਡੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਰ ਸੋਧਰਾ ਚੀਮੇ ਗੋਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ; ਅਡੇ ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੁਕ ਇਕ ਪੱਕਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ।
Khoprá. चेuउा शुरूचैउग्ठ f५भा रौ' अणे घडघमचा मी । । SDuDu uuuuu uDD Du uuuDD DDgL ukLDS CDuDODBDDu DDD S S DDuDD tDDL BD DD DD DuDS LDu DDD
 
  +
Sambarik. ਸੰਬਰਿਆਲ ਸੋਧਰੇ ਪੰਜ ਕੋਹ, ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਛੇ ਥੋਂ ਝੱਪੇ ਦੀ ਜਾਗਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਡਾਥੇ ਘੁੰਮਾਲ ਗੋਡੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕੋਮ ਦੇ ਇਕ ਹਜਾਰ ਘਰ, ਅਡੇ ਦੇ ਜੈ ਹੋਣ ਅਬਾਦ ਹੈ, ਅਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਇਕ ਪੱਕਾ ਜੰਗੀ ਕਿਲਾ ਉਚੇ ਜਿਹੋਂ ਇਥੇ ਉਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
DDD D DDDD DDD D tuuD DuuDu Du uDuDBD D L बब टिब पंबा विला पै ।
 
  +
Digitized by Google
* Sambariá. S SuDuDuDuDuDDBD DD D DD DDS LuuuD GBDuz YS DuDu uDu uD DDDS uGGBDBuDuBD D DD yDBD DD DS S DuuDu DDDD DDD uDu DuD D DuDS OuuD Y मै ग्ट अचाट पै, अठ पिंड डे अक्टठदाउ टिब धवा नगी ਕਿਲਾ ਉਚੇ ਜਿਹੇ ਟਿੱਥੇ ਉਪੁਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।<noinclude></noinclude>