"ਪੰਨਾ:Aaj Bhi Khare Hain Talaab (Punjabi).pdf/6" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ (1 ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ: from oldWikisource)
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
{{center|<poem>{{xxxx-larger|हमारा
118 ¡o‹ Ú∆ ÷∂ ‘È Â≈Ò≈Ï
 
  +
पर्यावरण}}</poem>}}
HAMARA PARYAWARAN 507/3, GOPI VIHAR, SHAHABAD MARKANDA-136135 HARYANA M : 94165 72686
 
  +
{{center|<poem>HAMARA PARYAWARAN 507/3,
, 9855542421
 
  +
GOPI VIHAR,
Ó»Ò Ò∂÷’ : ¡È∞ÍÓ «ÓÙ ÙØË ¡Â∂ √øÍ≈ÁÈ : Ù∆È≈, Ó≥‹»ÙÃ∆ «ÓÙ √‹≈Ú‡ ¡Â∂ ∂÷≈ «⁄oÂ : «ÁÒ∆Í «⁄ø⁄≈Ò’
 
  +
SHAHABAD MARKANDA-136135
Í≥‹≈Ï∆ ¡È∞Ú≈Á : √π«øÁ Ïa√Ò ÍÃ’≈Ù’ : ® ‘Ó≈≈ Í«¡≈Ú‰®
 
  +
HARYANA
E@G/C, ◊ØÍ∆ «Ú‘≈, Ù≈‘Ï≈Á Ó≈’ø‚≈ (‘«¡≈‰≈) ÓØÏ≈«¬Ò : +IA-IDAFE GBFHF +IA-IHEEE DBDBA
 
  +
M : 9416572886, 9855542421</poem>}}
‡≈¬∆Í ¡Â∂ Í∂‹ √À«‡ø◊ Ó«‘Â≈Ï-¿∞Á-Á∆È
 
  +
̄ØÈ +IA-IHAEG @CBBF
 
  +
{{center|<poem>ਮੂਲ ਲੇਖਕ : ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼ਰ
C@@@ ’≈Í∆¡a, Ó¬∆ B@@F
 
  +
ਸ਼ੋਧ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ : ਸ਼ੀਨਾ, ਮੰਜੁਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰ
ÓπoÒ : AE@/- πͬ∂
 
  +
ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ : ਦਿਲੀਪ ਚਿੰਚਾਲਕਰ
«¬√ Íπ√Â’ Á∆ √Óo◊∆ Á≈ «’√∂ Ú∆ »Í «Úo⁄ «¬√Â∂Ó≈Ò ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, √Ø Á≈ Úȉ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ Âa ⁄ø◊≈ Òo◊∂◊≈
 
  +
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ : ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ
  +
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ॥ਹਮਾਰਾ ਪਰਿਆਵਰਣ॥
  +
507/3, ਗੋਪੀ ਵਿਹਾਰ,
  +
ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਹਰਿਆਣਾ)
  +
ਮੋਬਾਇਲ : +91-94165 72686
  +
+91-9855542421
  +
  +
ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਪੇਜ ਸੈਟਿੰਗ ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ ਫ਼ੋਨ +91-98157 03226
  +
  +
3000 ਕਾਪੀਆਂ, ਮਈ 2006
  +
ਮੁੱਲ : 150/- ਰੁਪਏ</poem>}}
  +
  +
{{center|ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ}}