"ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/11" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

(Text from Google OCR)
 
ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
-
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
+
ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
W
 
 
CONTENTS.
 
CONTENTS.
 
Name and Boundaries ... areases ... . 1
 
Name and Boundaries ... areases ... . 1
BIVERs. ठन्डीी The Satluj ... ... ... H59tt ... ... ... 2 R , Biáh ... ... ... fra9tv .. ... ... ... 3 * با 5 ... ... ... ... اRAvt ... ... ... Tf و » Uhanálu ... --. ... *ா8 . . . . | 9 صحےے مج
+
RIVERS. ਨਦੀਆਂ The Satluj ... ... ... ਸਤਲੁਜ ... ... ... 2 R , biah ... ... ... ਬਿਆਹ .. ... ... ... 3 * با 5 ... ... ... ... Ravi ... ... ... ਰਾਵੀ » jhanau ... --. ... *ா8 . . . . | 9 ਝਨਾਉ
Bahit or Jihlam ... afis a fiver ... 10 he , Sindh (Indus) ... fifty ... ... ... ... ll
+
Bahit or Jihlam ... ਬਹਿਤ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ... 10 Sindh (Indus) ... ਸਿੰਧ ... ... ... ... ll
o GN. Drw. orrae couNTRY ਲਖ ਵੀ ਵਡੀ ਵੰਡ . ... 14 as கேள்வி வகிக் कार्छपठ डन्eाधा 16 ię
+
o GEN. Div. of the country ਮੁਲਖ ਦੀ ਵਡੀ ਵੰਡ . ... 14 as கேள்வி வகிக் कार्छपठ डन्eाधा 16 ię
 
Minor Streams ... ... attarett ... ... Extent of the Jal. Duáhá zrušivas er er urørę 17
 
Minor Streams ... ... attarett ... ... Extent of the Jal. Duáhá zrušivas er er urørę 17
 
Towns. , 苓哥守
 
Towns. , 苓哥守