"ਪੰਨਾ:Alochana Magazine April 1962.pdf/32" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
(ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ)
ਟੈਗ: Blanking
 
ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ (ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ):
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
  +
-
  +
-
  +
-
  +
-
  +
-
  +
ਕੀਤੀ ਗਈ । ਫਲ ਸਰੂਪ ਟੈਗੋਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤਕਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਛਪੀਆਂ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭੀ, ਟੈਗੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਣੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ। ਇਉਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੱਭਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ ।
  +
ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ੧੯੬੧ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ-ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਯ ਅਪਣਾਕੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਤਮਕ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
  +
| ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਕੁਦਰਤ ! ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ । ਕੁਦਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਕੁਦਰਤ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਢਲਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ-ਰਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ੈਦਾਈ ਹਨ । ਤੇ ਇਸ ਵਰੇ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਪਾਰੇ ਮੈਰੇ ‘ਗੋਲਾਂ’ ‘ਬਰੀ’ ‘
  +
ਕਆਂ ਅੰਬਆਂ” “ਡੇਲੀਆਂ' ਤੇ 'ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਆਦਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
  +
--
  +
ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ
  +
ਆਲੋਚਨਾ
  +
ਆਪ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
  +
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੇ
  +
20