ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ.pdf

ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

 
ਗਿਣਤੀ ਨਾਮ ਸਫਾ
ਭੂਮਿਕਾ
ਬਦਲਾ ਕਿਕੁੱਣ ਲਈਏ? 1
ਇਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਤੋਂ ਭਾਂਬੜ 18
ਜੀਵਨ ਅਧਾਰ 36
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ 64
ਈਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰਾ੫ਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ 68
ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੋਇੰ ਲੋੜੀਏ? 78
ਸੂਰਤ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 99
ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ 112
੧੦ ਰੱਬ ਕਿਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? 119
੧੧ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ 137
੧੨ ਬੁਢਿਆਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 144